Nyheter om Unna Saiva

Kulturchef i Gällivare positiv till återförande

4 mars 2020

Kerstin Andersson, bördig från Lillsaivis, vill att riksdagens kulturutskott ska påbörja processen för återföring av samiska föremål tagna från offerplatsen vid Unna Saiva.

”Vi ser verkligen fram emot att de här föremålen kommer hem till Sápmi. Jag kommer personligen göra allt i min makt för att det ska ske och att vi ska förvara och kunna dela med oss av denna skatt till allmänheten”, säger Anette Winblad, kulturchef i Gällivare kommun, till Norrländskan (NSD) och Norbottens-Kuriren den 4 mars.

Artikeln är tyvärr endast tillgänglig för prenumeranter.

 

Offergåvorna från Unna Saiva

26 februari 2020

Sameradion och SVT Sápmi följde med Kerstin Andersson från Lillsaivis, eller Unna Saiva som sjön och byn hette förr, för att titta på en del av fynden från den samiska offerplatsen.

Föremålen är mer än 1000 år gamla och förvaras sedan 1915 på Historiska museet i Stockholm, vanligtvis nedpackade i ett förråd. I sommar kommer ett 40-tal föremålen visas på en ny utställning.

Se inslaget på SVT Sápmi.

 

Ättlingar vill föra tillbaka offergåvor

25 februari 2020

Den 25 februari uppmärksammade Sameradion önskemålet om att de samiska offergåvorna från Unna Saiva ska återföras från Historiska museet i Stockholm till Sápmi.

Initiativtagaren Kerstin Andersson intervjuades. Hon menar att det är viktigt att de samiska kulturföremålen flyttas från Historiska museets källare och får en värdigare placering hemma i Sápmi.

Elisabet Regner, enhetschef för arkeologiska samlingar på Historiska museet, säger att urfolk är en väldigt viktig faktor när man gör etiska överväganden kring återlämnande av föremål.

Lyssna på inslaget på Sameradion.

 

Nytt stöd för museer i återlämnandeärenden

20 februari 2020

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ta fram en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar där det kan finnas särskilda etiska skäl för återlämnande. Uppdraget har genomförts i samråd med de centrala museerna och Sametinget. Nu har vägledningarna presenterats.

– Vägledningarna ger inte svar på om ett visst föremål ska återlämnas eller inte, utan syftar till att stödja museerna i arbetet med att ta fram egna styrdokument och rutiner. Vi hoppas också att de ska ligga till grund för fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte inom museisektorn, säger Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för vägledningen om återlämnande.

Samerna är ett urfolk och har därigenom, med utgångspunkt i FN-deklarationen för urfolk, rätt att få tillgång till eller repatriering av sina ceremoniella föremål och mänskliga kvarlevor. Museer som vill diskutera frågor om återlämnande av samiska kvarlevor och föremål kan vända sig till Sametinget, som är en expertmyndighet för samiska frågor.

I museisamlingarna finns många olika samiska föremål, exempelvis bruksföremål, konsthantverk samt religiösa och ceremoniella föremål. Föremålen har samlats in av såväl forskare som museer och även privatpersoner under flera hundra år. Vissa föremål har köpts medan andra har plundrats eller samlats in på ett orättmätigt sätt.

International Council of Museums, Icom, har etiska regler, som ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. Dessa regler anger att museerna bör vara beredda att påbörja samtal om återlämnande av kulturföremål till ett ursprungsland eller ursprungsfolk.

I de etiska reglerna anges också att:

  • hanteringen av återlämnandeärenden bör företas på ett opartiskt sätt och baseras på vetenskapliga, professionella och humanitära principer liksom på relevant lokal, nationell och internationell lagstiftning,
  • en begäran om återlämnande av mänskliga kvarlevor eller föremål av religiös betydelse ska hanteras skyndsamt, och med känslighet och respekt,
  • museets riktlinjer bör ange hur processen för att efterkomma en sådan begäran ska se ut.

I enlighet med museilagen får de statliga museerna själva besluta om att överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna museiväsendet. Detta betyder att ett statligt museum får ge bort föremål till andra statliga museer, till kommunala eller regionala museer, samt till museer där mer än hälften av antalet ledamöter i styrelse eller annat ledningsorgan är utsedda av stat, kommun eller landsting.

Riksantivarieämbetet: Stöd för museer i återlämnandeärenden