Länkar

Här finner du länkar till mer information om den samiska offerplatsen Unna Saiva.

Samiska offerplatser - en studie av syfte, brukningstid och kontinuitet i den samiska offerkulturen. Ida Mattsson, Uppsala Universitet, Kandidatuppsats 15 hp i Arkeologi VT 2019. En studie över offerkulten på offerplatserna Unna Saiva och Viddjavárri och en analys av djuroffer (ben).

Animal offerings at the Sámi offering site of Unna Saiva: changing religious practices and human-animal relationships. Artikel i Journal of Anthropological Archaeology skriven av Markus Fjellström, Anna-Kaisa Salmi, Marte Spangen och Tiina Äikäs 2015. 

Lapparnas heliga ställen. Kultplatser och offerkult i belysning av Nordiska museets och landsantikvariernas fältundersökningar. Ernst Manker, 1957 (sidan 167-168, bilder 119-122). Boken går att låna via bibliotek.

Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962) finns på Umeå Universitet. Här finns ett 70-tal dokument från Unna Saiva.

Arkeologen Gustaf Hallström på Wikipedia. Här finns uppgifter om hans akademiska meriter, men också mindre smickrande uppgifter, som hans medlemsskap i den pronazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland under andra världskriget.

Stöd för museer i återlämnandeärenden. Riksantikvarieämbetet 2020. Dokumentet är ett stöd till museerna i deras arbete med att ta fram egna styrdokument och rutiner för hur man hanterar återlämnande av föremål. "Museer som vill diskutera frågor om återlämnande av samiska föremål kan vända sig till Sametinget".

Pacific Sámi Searvi is a nonprofit cultural association incorporated in Washington State in 2018. Our mission is to honor, cultivate, and expand understanding of Sámi culture, heritage, and contemporary issues.